Fresh Press portal
Početna » Blog » Kvalitetniji smo i jači od Finske: Večerašnji trijumf otvara kapije Eura
Rukomet Sport

Kvalitetniji smo i jači od Finske: Večerašnji trijumf otvara kapije Eura

5caef0ca-6878-4cc0-9a06-28ea0a0a0a6a-bih-rukomet-terzic-preview

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Finskoj igrati utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine, koje će se održati u Norveškoj, Švedskoj i Austriji.  Meč se igra od 17.30 sati u YLE areni u Vanti.

​Po­bje­dom u gos­ti­ma večeras i u ne­dje­lju u Tu­zli u dvo­meču pro­tiv Fin­ske ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH do­šla bi na prag prvog pla­sma­na na Evrop­sko prven­stvo piše Sport.ba  

U bh. ta­bo­ru su svje­sni da je pred nji­ma već da­nas je­dan od ključnih mečeva za is­to­rij­ski odla­zak na EP. Iako osla­blje­ni nei­gra­njem če­tvo­ri­ce prvo­ti­ma­ca (Vra­nješ, Ta­ra­bo­ki­ja, Ka­račić, Ve­gar), “zma­je­vi” ne bježe od ulo­ge fa­vo­ri­ta pro­tiv aut­saj­de­ra gru­pe. U pri­log iza­bra­ni­ci­ma Bi­la­la Šu­ma­na ide tra­di­ci­ja, do sa­da su se pet pu­ta su­sre­ta­li sa Fin­ci­ma i u svih pet na­vra­ta su sla­vi­li.

“Žalimo za ovim standardnim reprezentativcima, koji nam znače mnogo. No, okrećemo se ovim momcima, koji su tu, vjerujemo im, imaju kvalitet i motivaciju da nadoknade i ovaj nedostatak”, kazao je Šuman te je izrazio nadu da će u junu imati kompletniji sastav za posljednja dva meča u kvalifikacijama, protiv Bjelorusije i Češke.

Šuman ističe da su Finci kvalitetna ekipa, koja se bori svih 60 minuta bez obzira na rezultat. Ipak, preuzeo je ulogu favorita.

“Fizički smo jači, mislim da smo i kvalitetniji i prihvatamo ulogu favorita. Znamo šta nam znači ovaj dvomeč, kvalifikacije možemo riješiti već u aprilu”, dodao je Šuman.

“Pri­ti­sak sva­ka­ko pos­to­ji. Bez pri­tis­ka se ne može kva­li­te­tno igra­ti. Svi osjećamo i pri­ti­sak i od­go­vor­nost pred uta­kmi­cu s Fin­skom i mi­slim da je to ve­oma do­bro za eki­pu”, po­ručio je je­dan od na­jis­ku­sni­jih u bh. re­do­vi­ma Mir­sad Ter­zić.

Drugi meč s Fincima rukometaši BiH igraju 14. aprila u tuzlanskom Mejdanu.

Šuman je u Finsku poveo 16 igrača, boje BiH branit će: Nebojša Grahovac, Benjamin Burić (golmani), Tomislav Nuić (lijevo krilo), Srđan Predragović, Faruk Vražalić, Ibrahim Haseljić (desna krila), Senjamin Burić, Muhamed Toromanović (pivoti), Nikola Prce, Mirko Herceg, Igor Mandić, Dino Hamidović, Mirsad Terzić (lijevi bekovi), Marko Panić, Dejan Malinović (desni bekovi) i Josip Perić (srednji bek).

Danas će u cen­tru pažnje bi­ti i ve­li­ki okršaj između Srbi­je i Hrvat­ske. “Or­lo­vi” su neočeki­va­no lo­še kre­nu­li u kva­li­fi­ka­ci­je, sa sve­ga je­dnim bo­dom, i sa­da ih očeku­je naj­teži mo­gući ri­val u gru­pi, ko­ji na svom kon­tu već ima četi­ri bo­da.

“Mo­ra­mo da bu­de­mo mir­ni, hla­dne gla­ve i da učini­mo sve da po­be­di­mo ve­li­kog ri­va­la. I ubeđen sam da ima­mo kva­li­tet za po­dvig”, re­kao je gol­man srpskih ru­ko­me­ta­ša Vla­di­mir Cu­pa­ra.

Ja­sno je da “ka­ubo­je” u Beo­gradu očeku­je va­tre­na atmo­sfe­ra. Ipak, na­da­ju se da će nas­ta­vi­ti tra­di­ci­ju do­brih iga­ra pro­tiv ve­li­kog ri­va­la.

“Ne bo­ji­mo se atmo­sfe­re u Beo­gra­du. Da će bi­ti te­ško, hoće. Po mom mišljenju, mi smo fa­vo­ri­ti i mo­ra­mo se ta­ko i na te­re­nu po­na­ša­ti. Oni će ima­ti ve­li­ku mo­ti­va­ci­ju da nas po­bije­de. Ni­su nas po­bje­di­li se­dam go­di­na”, na­gla­sio je hrvat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Mar­ko Ma­mić.

Uta­kmi­ca između Srbi­je i Hrvat­ske igra se večeras sa počet­kom u 18 sa­ti. Na Evrop­sko prven­stvo pla­si­raće se po dvi­je prvo­pla­si­ra­ne se­le­kci­je iz sva­ke od osam kva­li­fi­ka­ci­onih gru­pa i četi­ri naj­bo­lje treće­pla­si­ra­ne.

U čet­vrtak se još sas­ta­ju, Gru­pa 4: Es­to­ni­ja – La­tvi­ja (18.30), Ho­lan­di­ja – Slo­ve­ni­ja (19.30), Gru­pa 6: Ru­mu­ni­ja – Li­tva­ni­ja (17), Por­tu­gal – Fran­cus­ka (21), Gru­pa 7: Ru­si­ja – Mađar­ska (17.30).

Povezani članci

Rukometna reprezentacija BiH gostovanjem u Bjelorusiji otvara kvalifikacije za EP

E.H

Vučić i Dodik primili zlatne odbojkašice Srbije

E.H

Rukometni savez BiH ipak neće biti suspendovan

E.H

Na našoj internetskoj stranici koristimo kolačiće kako bismo Vam mogli pružati uslugu, analizirati korištenje, osigurati oglašavanje i funkcioniranje sustava, koje bez uporabe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Nastavkom korištenja portala suglasni ste s primanjem kolačića. Više o politici o kolačićima i upravljanja postavkama kolačića pročitajtePrihvatamPročitaj više